Aleksandar Dima

aleksandar-dima

Aleksandar Di­ma Otac (1802–1870), francu­ski pi­sac i dra­ma­ti­čar. Ču­ven pre sve­ga po svo­jim isto­rij­skim ro­ma­ni­ma, on je autor i mno­gih po­zo­ri­šnih ko­ma­da, za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma je po­stao sla­van, kao i no­vinskih teksto­va. Šta­vi­še, sma­tra se da je tvo­rac tzv. ro­ma­na-felj­to­na. Iako u mno­go če­mu ne­pre­ci­zni ka­da je isto­rij­ska ta­čnost u pi­ta­nju, nje­go­vi ro­ma­ni su po­sti­za­li ve­li­ki uspeh za­hva­lju­ju­ći ži­vo­pi­snim li­ko­vi­ma, dra­ma­ti­čnom to­ku radnje i pa­žlji­vo izgra­đe­nom za­ple­tu. Sva­ka­ko naj­ču­ve­ni­je nje­go­vo de­lu su Tri mu­ske­ta­ra, u ko­jem uvo­di li­ko­ve mu­ske­ta­ra Ato­sa, Por­to­sa, Ara­mi­sa i D’Ar­ta­nja­na, o či­jim će avantu­ra­ma na­sta­vi­ti da pi­še u još ne­ko­li­ko ro­ma­na. Od bitni­jih nje­go­vih de­la isto­rij­ske te­ma­ti­ke vre­di po­me­nu­ti Kra­lji­cu Mar­go, Cr­nu la­lu, Kra­lji­či­nu ogr­li­cu, kao i ču­ve­ni ro­man Grof Monte Kri­sto. Ži­vo­pi­snog ka­rakte­ra, Di­ma je bio bitna fi­gu­ra mondenskog ži­vo­ta Francu­ske svo­ga do­ba. Nje­go­voj po­pu­lar­no­sti je do­pri­ne­la i či­nje­ni­ca da je jedno od nje­go­ve de­ce, Aleksandar Di­ma Sin, ta­ko­đe bio pro­sla­vlje­ni pi­sac.

ŠTAMPANA IZDANJA – SRBIJA

-20%

712,00 RSD

ŠTAMPANA IZDANJA – SVET