Francisko Azevedo

Francisko-Azevedo

Dra­ma­turg, sce­na­ri­sta, pe­snik, ro­ma­no­pi­sac i bivši di­plo­ma­ta, Franci­sko Aze­ve­do, ro­đen je 1951. u Rio de Ža­ne­i­ru. Nje­go­ve dve dra­me po­bra­le su po­hva­le i od pu­bli­ke i od kri­ti­ke, i izvo­đe­ne su ka­ko u Bra­zi­lu ta­ko i u ino­stranstvu. Nje­gov de­bi­tantski ro­man, Palmin pi­ri­nač (2008), osvo­jio je na de­se­ti­ne hi­lja­da či­ta­la­ca u Bra­zi­lu. Go­di­ne 2012. obja­vio je svoj dru­gi ro­man Do­ce Ga­bi­to.

ŠTAMPANA IZDANJA – SRBIJA

-20%

828,00 RSD

ŠTAMPANA IZDANJA – SVET