Besplatna dostava preko 3.000 din

Preporučujemo

Zaštita podataka

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika veb-sajta www.teabooks.rs

TEA BOOKS d.o.o. posluje kao pružalac usluga na internet platformi www.teabooks.rs. Ovaj Pravilnik sadrži informacije o tome kako Izdavačka kuća TEA BOOKS d.o.o. obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.Glasnik RS“ br.87/2018)

Naši kontakt podaci

Izdavačka kuća TEA BOOKS d.o.o. iz Beograda, ul. Por. Spasića i Mašere 94, matični broj: 21764744, obrađuje vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem internet platforme teabooks.rs u svojstvu rukovaoca i odgovorna je za obradu vaših podataka o ličnosti.

Možete nas kontaktirati putem mejl adrese: info@teabooks.rs

Pozivom na broj telefona: 069 4001965

Politika zaštite privatnosti

Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika:

TEA BOOKS d.o.o. se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima TEA BOOKS d.o.o:

 • Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi.
 • Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.
 • Ograničava dostupnost vaših informacija.
 • Omogućava kontakt u vezi sa pitanjima koja se odnose na zaštitu privatnosti.

Izdavačka kuća TEA BOOKS d.o.o. visoko ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećena upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu s postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom.

Ova politika opisuje informacije i praksu o zaštiti privatnosti koja se primenjuje na veb-stranici teabooks.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. ili u njeno ime. Kada nam prosledite svoje lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovom pravilniku.

Primenjivost ovog pravilnika ne važi na veb-stranicama van domena teabooks.rs, a kojima se pristupa sa veb-stranice Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. putem veza-linkova ka drugim internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da vas podstaknemo da pročitate pravilnik o zaštiti privatnosti ovih drugih internet stranica kako biste saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju vaše podatke.

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta (kao što su ime i identifikacioni broj), podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Korisnikom u smislu Pravilnika smatra se fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose.

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu vašeg pristanka. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti.

TEA BOOKS d.o.o. štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije i s najvišim stepenom pažnje.

Koje podatke o ličnosti teabooks.rs obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje.

Tipovi obaveštenja korisnicima

 • Oglasi
 • Katalozi

Vrste prikupljanih podataka

Informacije koje teabooks.rs može prikupljati su:

 • Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i imail adresa, broj telefona)
 • Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)

Prikupljanje podataka

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo vam zatražiti vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

 • pri kupovini proizvoda
 • korišćenjem nekog servisa ili usluge
 • pri dostavi
 • učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima
 • uspostavljanjem kontakta preko veb-stranica

Svrha prikupljanja podataka

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
 • ponuda novih proizvoda i servisa
 • poboljšanje efektivnosti naše veb-stranice, servisa i ponude
 • sprovođenje istraživanja i analiza
 • slanje informacija u marketinške svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Smatra se da korišćenje Usluga od strane korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti i ugovorni odnos sa korisnikom, kao i poštovanje pravnih obaveza Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o.

Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je korisnik maloletno lice.

Primera radi, legitimni interesi Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. mogu biti:

 1. bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva;
 2. zaštita poslovanja i podrška korisnicima;
 3. testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;
 4. identifikovanje i zaštita korisnika i veb-sajta od nelegalnih aktivnosti.

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o vama, te informacije će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina.

Prosleđivanje ličnih informacija

Veb-stranica teabooks.rs ne prodaje i ne iznajmljuje vaše lične podatke trećim licima.

Ko su korisnici podataka

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Izdavačkoj kući TEA BOOKS d.o.o. i koja imaju ovlašćenje za obradu podataka.

TEA BOOKS d.o.o. je rukovalac vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade. Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja za TEA BOOKS d.o.o. relevantne baze podataka koja nam služi, kao što je navedeno, za efikasnu, brzu i modernu komunikaciju s vama, i navedeno predstavlja svrhu obrade vaših podataka o ličnosti.

TEA BOOKS d.o.o., zarad praćenja svoje posećenosti i optimizacije usluga može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google), kao i Facebook i Instagram. Google Analytics koristi tehnologije koje omogućavaju Izdavačkoj kući TEA BOOKS d.o.o. lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na veb-sajtu i upotrebom interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje njegove podatke, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti.

Zarad elektronskog plaćanja usluga, TEA BOOKS d.o.o. može koristiti elektronske usluge banaka s važećom dozvolom za rad Narodne banke Srbije, koje su takođe obrađivači podataka o ličnosti iako ni u jednom trenutku informacionom sistemu TEA BOOKS d.o.o. neće biti dostupni podaci o korisnikovoj platnoj kartici niti ih TEA BOOKS d.o.o. prikuplja. Svaka od datih bankarskih transakcija zasniva se na upotrebi odgovarajućih protokola, dok se konkretni podaci prenose u skladu sa najsavremenijim standardima enkripcije.

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju na Cloud serverima internet provajdera. Slanje imail poruka vršimo preko Cloud platforme internet provajdera, pa ovim obaveštenjem konstatujemo da je naš internet provajder obrađivač vaših podataka o ličnosti. Davanjem svoje imejl adrese pristajete da naš internet provajder obrađuje vaše podatke o ličnosti, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe.

1. Obrađivači podataka sa kojima delimo vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo vaše podatke o ličnosti su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, po osnovu ugovornog odnosa koji imaju s TEA BOOKS d.o.o. i na osnovu naših instrukcija. Naši obrađivači podataka su:

 • Kompanije koje licenciraju i održavaju softverska rešenja koja TEA BOOKS d.o.o. koristi u svom poslovanju
 • Hosting provajder kompanija na čijim serverima skladištimo podatke;
 • Eksterni saradnici s kojima sarađujemo (npr. IT podrška, marketinške agencije).

2. Rukovaoci podataka s kojima delimo vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka s kojima delimo vaše podatke o ličnosti jesu i određena fizička ili pravna lica s kojima TEA BOOKS d.o.o. sarađuje i koja se u odnosu na obradu vaših podataka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima (samostalni ili zajednički), kao što su: banke, kurirske službe, oglašivači (remarketing)

3. Organi vlasti

U određenim slučajevima obavezni smo da vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako, na primer, TEA BOOKS d.o.o. ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.
Vaše podatke o ličnosti ne prenosimo u drugu državu. TEA BOOKS d.o.o. ne pruža mogućnost naručivanja knjiga van teritorije Republike Srbije.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Ako kupujete putem Interneta u našoj onlajn knjižari, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. Veb-stranica teabooks.rs ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

S obzirom na to da je sigurnost vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Veb-stranica teabooks.rs koristi tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su vaše ime, prezime, adresa i broj platne kartice.

Prava korisnika

Korisnik ima sledeća prava:

 1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi sa obradom podataka o ličnosti;
 2. Pravo da od TEA BOOKS d.o.o. zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;
 3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi sa njim isprave ili dopune;
 4. Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;
 5. Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;
 6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;
 7. Pravo da u svakom trenutku podnese Izdavačkoj kući TEA BOOKS d.o.o. prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;
 8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. u pogledu obrade njegovih podataka o ličnosti.

Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:

Putem slanja imejla na adresu info@teabooks.rs

Putem poštanske adrese : TEA BOOKS d.o.o., Por. Spasića i Mašere 94, 11147 Beograd

Putem telefona:  069 4001965

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja od teabooks.rs

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

 • Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata s naše strane.
 • Putem slanja imejla na adresu info@teabooks.rs sa temom „Odjava”.
 • Putem poštanske adrese : TEA BOOKS d.o.o., Por. Spasića i Mašere 94, 11147 Beograd

Pri slanju imejla ili poštanskog pisma molimo vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, imejl adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (npr. imejl, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana vaša identifikacija u našem sistemu kako bismo uspešno procesirali vaš zahtev.

Kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe ili ostala obaveštenja koja se tiču Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o.

Pravo na opoziv pristanka

Možete opozvati svoj pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem imejl adrese info@teabooks.rs, posle čega TEA BOOKS briše sve vaše podatke o ličnosti, zatim će vaša adresa biti uklonjena sa mejling liste i više nećete dobijati imejl poruke bliže opisane u ovom obaveštenju.

Uz pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti skrećemo vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sve odgovore i informacije u pogledu zaštite vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem vaših pitanja na imejl adresu info@teabooks.rs.

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda, što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Izdavačke kuće TEA BOOKS d.o.o. u građanskim i drugim stvarima.

Korišćenje Internet kolačića (Cookies)

Internet kolačić je mala datoteka koju veb-stranica ili imejl poruka šalje vašem internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na vašem hard disku. Naše veb-stranice i imejl poruke koriste internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim veb-stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup veb-stranicama bez ponovne personalizacije.

Veb-čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše veb-stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Naš veb-server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) veb-stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj internet prezentaciji, koji veb-čitač koristite za pregled naših veb-stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše veb-stranice.

Veb-stranica teabooks.rs koristi servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših veb-stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o vašim posetama našim veb-stranicama i vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i imejlova.

Neke od usluga koje TEA BOOKS pruža sastoje se iz plasiranja tehnologije kolačića. Korisnik može blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje TEA BOOKS koristi.

Koje vrste kolačića koristimo?

1. Neophodni kolačići

Jesu kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta teabooks.rs i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje našeg veb-sajta

2. Statistički kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je vaš prethodni pristanak.

Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb-sajta. Veb-sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

Deklaraciju o kolačićima je poslednji put ažurirao 01.08.2022. Cookiebot[TJ1] :

ImeProvajderSvrhaIstičeTip
ASP.NET_SessionldB2B platformaIdentifikacija sesijeSesijaSistemski
_gat_UA-44924383-1GoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate / Koristi ga Google analitika za smanjenje stope zahteva1 danHTTP Cookie
_gidGoogleRegistruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb-lokaciju1 danHTTP Cookie
_gaGoogleRegistruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb-lokaciju2 godineHTTP Cookie
cookieconsent_statusCookiebotČuva stanje saglasnosti korisnika za kolačiće za trenutni domen1 godinaHTTP Cookie
currency_uidB2B platformaKonverzija valuteSesijaSistemski
cmssystemLanguageB2B platformaPrikaz jezikaSesijaSistemski

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

TEA BOOKS d.o.o. preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da teabooks.rs vrši obradu vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd
office@poverenik.rs, telefon:  +381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.01.2023. godine.

Kontakt

Sve informacije u vezi sa ovim Pravilnikom korisnik može dobiti slanjem imejl poruke na adresu info@teabooks.rs.
TEA BOOKS d.o.o. zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo na našoj veb stranici. Pregledavanjem ove veb stranice prihvatate našu upotrebu kolačića.